นางพิรุณรัตน์ วิเศษสุรการ
ผู้รับใบอนุญาต
นางจันทิมา ญาณประสาท
ผู้จัดการ
นางพเยาว์ บังผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรวัฒน์ สำเนียงหวาน
ครูระดับประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ สำแดงเดช
รองหัวหน้าระดับประถมศึกษา
นายไพรัช คงทองอ่อน
ครูระดับประถมศึกษา
 
 
นายจักรธรรม ทองธาระ
ครูระดับประถมศึกษา
Mr. Lee Anthony De La Cruz Nocal
ครูระดับประถมศึกษานางพริมา     ศรีสุริยะ
ครูระดับประถมศึกษานางสาวศรัญญา  ขำมิน
ครูระดับประถมศึกษา
นายเจนณรงค์ นบนอบ
ครูระดับประถมศึกษา
นายธีระพงษ์     ภูบุญลาภ
ครูระดับประถมศึกษา
นางอรรยา เตมิยาจล
ครูระดับประถมศึกษา
 
นางสาวจิริยา เลาะฮีม
ครูระดับประถมศึกษา
นายพรเทพ ทวีปรัชญา
ครูระดับประถมศึกษา
Mrs. Eliza C. Correa
ครูระดับประถมศึกษา
นางสาวศิณีนุช เอี่ยมบุญ
หัวหน้าระดับอนุบาล
 
นางสาวรัชนีกร แก้วไร่
รองหัวหน้าระดับอนุบาล
 
นางสาวศรีสุดา ชมเชย
ครูอนุบาล
 
นางสาวปัทมา คงถาวรนันต์
ครูอนุบาล
 
 
นางพินทอง ดำรงวงศ์คำพวง
ครูอนุบาล
นางสาวดวงนภา จวบกระโทก
ครูพี่เลี้ยง
นางเฉลียว วาดกลิ่นหอม
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอรอุมา  บาเอ๊ะ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวญาดาพร บุราณสาร
ครูพี่เลี้ยง
นางพจน์พริ้ง โรจน์ทองคำ
ธุรการการเงิน
นางสาวจันทร์ฉาย บุรณศิริ
สารสนเทศ
 
นางสาวกวินธิดา โต๊ะนิ
นายทะเบียน
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL