นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL