วันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่   18   สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย   โรงเรียนปิยะฉัตรจึงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่างๆเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL