ประวัติย่อโรงเรียน
โรงเรียนปิยะฉัตรตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 มีเนื้อที่ 2 ไร่ โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวประกอบด้วยห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องวัสดุ-อุปกรณ์ ห้องธุรการมีอาคารประกอบ 3 หลัง ได้แก่ อาคารโรงอาหาร อาคารสระว่ายน้ำ อาคารพลศึกษา
 - ปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน มีอาคารเรียน 2 อาคาร เดิมใช้ชื่อว่า “ อนุบาลบ้านไทรน้อย” (อนุบาล 1 – 3) เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น 3 ห้องเรียนบนเนื้อที่ 1 ไร่พร้อมสระว่ายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนปิยะฉัตร” ในปีเดียวกัน
 - ปี พ.ศ.2543 จำนวนนักเรียนอนุบาลเพิ่มขึ้น จึงได้ขยายชั้นเรียนเป็น 6 ชั้นเรียน ขยายห้องประชุมในส่วนของอาคาร 1 เพิ่มห้องสมุด ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ห้องภาษาอังกฤษ
 - ปี พ.ศ.2544 เริ่มเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 - ปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนครั้งที่ 2 เป็นอาคารสำหรับระดับ ประถมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ครบตามกฎระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการทุกประการ
 
ประวัติผู้บริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
   นางพิรุณรัตน์ วิเศษสุรการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 – ปัจจุบัน

ครูใหญ่และผู้อำนวยการ
   ปี 2542 – 2543 นางสมพร บุญญทิวา
   ปี 2543 – 2545 นายชาตรี เริงโกสุม
   ปี 2545 – 2547 นางสายสวาท ธรรมาภิมุข
   ปี 2548 – 2549 นางสร้อยสุดา เจริญพร
   ปี 2550 – 2562 นางสาวนารีสิริ ศักดิ์สกุลวัฒน
   ปี 2562 – ปัจจุบัน นางพเยาว์ บังผล

ผู้จัดการ
   นางจันทิมา ญาณประสาท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์
นักเรียนโรงเรียนปิยะฉัตรจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการที่เหมาะสม สมดุล ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และประเทศชาติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพอเพียง
 
คำขวัญ
ปัญญา ธนํ โหติ หมายถึง ความรอบรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ
 
ปรัชญา
เรียนรู้เด่น เป็นคนดี มีความสุข
เรียนรู้เด่น หมายถึง เห็นการเรียนเป็นสำคัญ
เป็นคนดี หมายถึง มีลักษณะอันพึงประสงค์สามารถปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะ เหมาะสมกับวัย
มีความสุข หมายถึง เด็กมีความรู้ นำไปสู่ทักษะการใช้ชีวิต ที่เหมาะสม สมดุล และพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
อัตลักษณ์
“คุณธรรมเด่น เน้นสร้างสรรค์” (จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กทุกคนตามวัย)
 
เอกลักษณ์
“ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม สร้างรากฐานการศึกษา ” (เกิดกับโรงเรียน)
 
คุณธรรมอัตลักษณ์
“ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละและมีจิตสาธารณะ ” (เกิดกับทุกๆคนในโรงเรียน)
 
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว – สีขาว
 
เพลงประจำโรงเรียน
ปิยะฉัตรก้าวล้ำนำหน้า   บูชาชาติศาสน์ กษัตริย์ ร่วมภักดี
เราทั้งหลายมุ่งมั่นสามัคคี   สร้างความดีมีระเบียบและวินัย
ปิยะฉัตรกิจกรรมเสริมส่ง   ให้ดำรงคู่เยาวชนไทย
การลูกเสือดนตรีและกีฬาไซร้   คุณธรรมนำใจให้พวกเรา
เรียนรู้เด่น เป็นคนดี    มีความสุข รักษาความดี
ปรัชญานี้สร้างศิษย์ให้เป็นคนดี    เรานี้คือปิยะฉัตรพัฒนา
 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL