ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
1. การรับสมัคร
นักเรียนชาย – หญิง แบบไป – กลับ ( มีรถรับ – ส่ง)
    เปิดรับตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 2 ขวบขึ้นไป ) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
ผู้ปกครองต้องนำบุตรหลานมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
    สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อ บิดา – มารดา และ ตัวผู้สมัครเรียน 1 ฉบับ
    สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
    รูปถ่ายของนักเรียน หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
    รูปถ่ายผู้ปกครองหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ของบิดา/มารดา/นักเรียน ถ้ามี)
    หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ 2 – ป.6

* ปฐมวัย หนังสือส่งตัว, หนังสือรับรอง, และสมุดรายงานผลพัฒนาการ (สมุดพก)
* ระดับประถมฯ หนังสือส่งตัว, ปพ.1, ปพ.4, ปพ.6 , ปพ.7, ปพ.8, และ ปพ.9

3. กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียน
แบ่งภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา เป็น 2 ภาคเรียน
    ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี (100 วัน/เทอม)
    ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี (100 วัน/เทอม)

เปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. หยุดตามวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

4. เปิดสอนเสริมพิเศษ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนปกติ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น.
    ในช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม / ภาคเรียนที่ 2 เดือนเมษายน

** สมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564  เข้าเว็บไซต์   pc.sisacloud.com?admission_online=true
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (141.35 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : Download (4 kb)
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL